រៀន /Lernas Esperanton


រៀន Esperanto នៅទីនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ

http://www.lernu.net

http://www.kurso.com.br

http;//www.salutonkurso.org

បង្រៀនសាលានៅប្រទេសចិន Esperanto
Do not insist on English កុំទទូចលើការភាសាអង់គ្លេស

តើធ្វើដូចម្តេច Esperanto អាចផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក

No comments:

Post a Comment